Här kan du läsa mer om hur vi planerar, initierar och bygger ut verksamheten i Egnahemsfabriken Tjörn under perioden 2018 – 2019, samt vad vi tror och vill ska hända därefter. Ett kalendarium för alla planerade och genomförda öppna aktiviteter finns här.

 

Egnahemsfabriken under första halvåret 2018

Under våren 2018 bygger vi upp verksamheten. Inledningsvis (januari-april) innebär det att få organisatoriska strukturer på plats, ta fram planeringar och budgetar, identifiera och rekrytera nyckelkompetenser och volontärer, sluta avtal och initiera samarbeten mm. Mycket på gång i flera parallella processer, medan snön ännu täcker marken. En gång i månaden träffas en stor projektgrupp, medan projektledningsgruppen under den här perioden träffas varje vecka.

En viktig del av arbetet under denna period har bestått i att utforma processerna för genomförandet av självbyggeriprojekten inom Egnahemsfabrikens ramar, från första kontakt till genomförande av bygge.

 

Maj 2018

Vi öppnar upp portarna till fabriken i Maj 2018. Under den första månaden kommer vi behöva ha fokus riktat mot att anpassa fabrikslokalen för att fungera utifrån våra behov. Vi följer under maj en prioriterad åtgärdslista och involverar även frivilliga krafter.

Mer information kommer.

Vad händer sen?

Vi tror att de erfarenheter av modernt självbyggande och tillsammansbyggande som vi bygger upp genom Egnahemsfabriken Tjörn kommer att vara värdefulla och viktiga att sprida. Vi ser också att den verksamhet vi bygger upp här kan generera sociala och lokalekonomiska värden som bara kommer bli större med tiden. Vi ser därför flera långsiktiga vidareutvecklingar av projektet, bortom de inledande årens uppbyggnad av verksamheten. Detta är våra visioner för framtiden:

1. Egnahemsfabriken Tjörn konsolideras och vidareutvecklas till en alltmer stabil reguljär verksamhet och viktig knutpunkt i ekonomi och socialt liv på Tjörn. Produktionskapaciteten ökar kontinuerligt utan att någonsin hamna i konflikt med ambitionen att verksamheten även ska ge tid för trivsel och socialt umgänge. Byggande ska vara kul. Antalet fast sysselsatta i verksamheten ökar, samtidigt som antalet arbetsintegrerande arbetstillfällen blir fler och vi även får möjlighet att ta hjälp av personer med funktionsvariationer.

2. Verksamheten i Svanvik stärks ytterligare genom tillkomsten av fristående kringverksamheter och andra aktörer som också fungerar som mötesplatser mellan grupper. Detta kan inkludera odling och trädgårdsverksamhet, café, galleri, scen, lekplats för barn och helt andra saker.

3. Vi fördjupar samarbetet med forskning och utbildning inom Chalmers och Göteborgs universitet, samt Vuxenutbildningen och gymnasiet. Därigenom kan vi erbjuda både bra utbildnings-
och praktikplatser, testbäddar åt akademin, plats för examensarbeten och högskolekurser med mera.

4. Egnahemsfabriken blir ett centrum för självbyggeri, tillsammansbyggande och sociala byggprocesser. Detta Centrum för Socialt byggande genomför regelbundet aktiviteter, utbildningar och seminarier som samlar besökare från hela landet. En innovationsknutpunkt för att stärka det sociala byggandets potential.

5. Konceptet Egnahemsfabriken reproduceras på fler platser i landet med lokala Egnahemsfabriker enligt samma modell. Dessa samverkar, utbyter erfarenheter och delar administrativt stöd genom den ideella föreningen Egnahemsfabriken som förvaltar och utvecklar konceptet.