Egnahemsfabriken har initierats med målet att bidra till nya bostäder, innovation, lokal utveckling och social sammanhållning på Tjörn. Detta sker på flera vis och de viktigaste delarna beskriver vi här nedanför.
 

1. Fler vägar till bostad – för fler grupper

Det behövs fler vägar till ett eget hem i Sverige idag. I synnerhet på en plats som Tjörn, där utbudet av allmännyttiga hyresbostäder är begränsat, där det kommersiella bostadsbyggandet håller låg takt i förhållande till behoven och där priserna på hus och fastigheter drivs uppåt av rika sommargästers efterfrågan. För den som inte har stora inkomster, besparingar eller möjligheter att skuldsätta sig är det idag mycket svårt att få tag i en bostad. Vi har bestämt oss för att ändra på det genom att göra självbyggeri till ett verkligt alternativ för fler.

I mitten på förra seklet blomstrade Egnahemsbyggandet. Det resulterade i välbyggda småhus som idag är mycket eftertraktade. På den tiden fanns också utbyggda offentliga infrastrukturer för att stötta egnahemsbyggare – den som byggde själv var inte utlämnad åt sig själv – och därför kunde fler bygga själva.

Vi vill öppna den vägen igen och utvecklar därför i ett brett samarbete mellan aktörer i civilsamhället och med ett ovärderligt stöd från Tjörns kommun, en mötesplats och stödjande infrastruktur för ett modernt egnahemsbyggande på Tjörn.

 

2. Hållbart byggande i praktiken – ekologiska material och andra chansen

Vi tar hand om vår planet både genom att använda mindre resurser och genom att använda rätt resurser. Egnahemsfabriken väljer ekologiskt hållbara material, praktiserar ekologiska byggmetoder och utbildar självbyggare och volontärer i ekologiskt byggande.

Ett viktigt led i detta är att vi så långt som möjligt återbrukar de resurser som redan har tagits i bruk. Det innebär att vi bygger med friska och överblivna material som andra av olika skäl har kasserat och att vi återbrukar byggnadsdelar som suttit i andra hus. Här får byggnadsdelar en andra chans. Läs mer om vår insamling av byggnadsdelar här.

 

3. En forsknings- och innovationsarena på Tjörn

Nya innovationer uppstår när man aktivt utforskar lösningar som ligger bortom ”hur man alltid har gjort”. Innovationsarenor är platser där innovativa lösningar kan utvecklas och prövas i ett tillåtande och nyfiket sammanhang. Egnahemsfabriken är en lokal innovationsarena på Tjörn med fokus på ekologiskt och socialt byggande och design.

Det är även en mötesplats för forskning och metodutveckling kring byggande, medskapande och design. Genom de medverkande forskningsparterna Chalmers och RISE har Egnahemsfabriken en stark forskningsanknytning. Genom stöd från Vinnova kan vi bygga upp en verksamhet med en stark innovationsinriktning. Vi kommer också fungera som bas för unga arkitekter, konstnärer, designers, byggnadsvårdare med flera som har möjlighet att genomföra innovationsprojekt i våra lokaler.

 

4. Social mötesplats – gemensam angelägenhet

Människor vill hjälpa varandra. Och människor vill även göra allt de kan för att hjälpa sig själva – om de bara får chansen. Men inte sällan hämmas vi i våra ambitioner att göra detta av onödiga begränsande och hämmande strukturer. Vi släpper loss den sociala kraften. Egnahemsfabriken bygger broar mellan grupper med extra kapacitet och grupper med ej tillgodosedda behov. Grupper som annars inte skulle mötas eller få chansen att hjälpa varandra – eller ha möjlighet att hjälpa sig själva.

 

5. Ekonomiska värden genom socialt byggande

Man skulle kunna säga att vi är som en idrottsförening, men med byggandet som vår gemensamma ”sport”. Egnahemsfabriken är en plats för socialt umgänge och för byggandet som en social aktivitet. I detta ligger en kraft: det sociala sättet att bygga på innebär att byggandet kombineras med mat, musik och umgänge och drivs med frivilligt arbete och glädje. Det innebär inte att det inte är på riktigt – de värden som skapas är verkliga välgjorda fysiska strukturer och reella ekonomiska värden. Socialt byggande bidrar till lokal samhällsutveckling, samtidigt som vi har kul.

 

6. Utbildning och kunskapsutveckling

Att lära – inte bara göra – är en grundsten i vår verksamhet. Här går lärprocesserna åt många olika håll. Självbyggare lär sig hur man går till väga när man bygger – och inser att de själva har den förmågan. Nyanlända lär sig hur man brukar gå till väga för att bygga i Sverige och kan samtidigt föra över sina egna kunskaper om metoder och material. Våra byggprojektär också bra övningsobjekt för studenter från yrkes- och vuxenutbildningar. Vi kombinerar det praktiska arbetet med teroetiska inslag som seminarier och inbjudna föreläsningar. Ett starkt fokus ligger på att lära ut ekologiskt byggande i praktiken.

Byggande är en praktisk verksamhet, det är handens intelligens och minne som måste tränas. Utbildningsverksamheten i Egnahemsfabriken utgår från konceptet konstruktivistiskt lärande – en pedagogik som handlar om att vi lär oss genom att göra saker, genom handling. Och allra bäst genom gemensam handling, det är faktiskt många gånger effektivare än individuell träning.

 

7. Resiliens och lokal handlingsförmåga

Samhället har idag blivit mer sårbart för störningar i takt med att vi gjort oss beroende av storskaliga strukturer och långväga försörjningskedjor, nedrustat vår lokala handlingsförmåga och tappat kunskaper som en gång fanns spridda i alla delar av samhället. När det verkligen gäller behöver vi i högre grad kunna klara delade utmaningar genom att lösa saker i lokala samarbeten. Det är den kapaciteten som teoretiskt beskrivs som resiliens. Genom att vi inom Egnahemsfabriken utvecklar sociala relationer och nätverk så vet vi om varandra när vi behöver ha hjälp. Genom den konkreta erfarenheten av att lösa byggandets uppgifter och utmaningar har vi självförtroende att ta oss an andra praktiska utmaningar.

 

8. Bidra till en levande byggnadskultur och bebyggelsemiljö

Vi är övertygade om att det blir som vackrast och bäst när det blir som människor själva vill, när utgångspunkten är individens fantasi och vilja – grundat i kunskaper och levd erfarenhet. En livskraftig oh kreativ byggnadskultur – en sådan vi haft historiskt i vårt land – ger människor chansen att sätta sina unika och personliga avtryck i sin livsmiljö. Detta uttrycks i målerier, snickarglädje, kluriga lösningar, oväntade vinklar, fönster som fångar in en specifik utsikt…

När självbyggeriet krympte samman försvann mycket av den lusten från byggnadsbeståndet. Genom Egnahemsfabriken – och möjligheten att bygga åt sig själv tillsammans med andra – kan lusten och nyfikenheten åter lyftas in i byggandet. Därigenom kan Egnahemsfabriken bidra till en levande byggnadskultur och en varierad kreativ bebyggelsemiljö på Tjörn. Läs mer om att utforma sitt eget hus här.

 

9. Verktygsbibliotek och maskinpool

Det är inte nödvändigt för alla att äga sin egen uppsättning av maskiner som man bara använder ett fåtal gånger. Medlemmar i föreningen Egnahemsfabriken har tillgång till ett gemensamt verktygsbibliotek där allt från vanliga och ovanliga handverktyg till tyngre maskiner finns tillgängliga för hemlåning.